Akášické záznamy

Většina čtenářů tohoto webu již pravděpodobně zná problematiku čtení z kvantového pole, aktivaci a práci se třetím okem, práci s Akášickými  záznamy, čištění biopolí apod. 

I když se tomuto tématu věnuje v dnešní době už mnoho lidí, a vědomí lidstva se téměř raketově zvedá, není jednoduché najít toho správného "prostředníka", který Vám znalosti může předat, nebo informace a léčení zprostředkovat. Sám jsem se ještě před několika lety věnoval očistě a léčbě pouze fyzických těl. Od té doby, co jsme přijal fakt, že máme i energetická těla, a hlavně o ně je potřeba pečovat a čistit je, se můj život úplně změnil k lepšímu. 

"Napadlo Vás někdy, jak je možné, že kartářky nebo jasnovidci mohou vědět spousty informací z minulosti, ale i z budoucnosti?"

Se Zdenkem a Lidkou mě seznámila slovenská duchovní léčitelka Lenka. Osobně využíváme jejich služeb jak já, celá moje rodina, ale i většina mých kamarádů a známých. Je až neuvěřitelné, jak moc se Vám může ulevit, a třeba i doslova změnit život, pokud projdete nějakou podobnou terapií. Život totiž není jen o fyzickém těle, i když se to v konečném důsledku může třeba tak jevit. Nebudu se ale rozepisovat, jak tyto techniky fungují a k čemu nám mohou být užitečné. To si stejně každý zjistí sám, pokud přišla správná chvíle a dotyčný se má začít ubírat tímto směrem.

Pokud tedy máte zájem o tyto služby, kontaktujte Zdenka a Lidku, mohu se za ně zaručit :-) Můžete se klidně ozvat i mým jménem.

Kontakt : lidkazouharova@seznam.cz,  FB: https://www.facebook.com/hluboka.akasa.9 Telefon rád zašlu na požádání na emailu: info@foxylife.cz                                                Zdenko a Lidka

Co znamená Čtení z Akáši a jaký má pro nás význam?

Akáša je vesmírná knihovna či kronika, kde jsou uloženy všechny zápisy, záznamy - myšlenky, pocity, události všech lidí a celého světa vůbec. Tyto záznamy jsou za určitých okolností zpřístupňovány "ke čtení" sloužícímu rozvoji či léčení jednotlivců i skupin a mohou se stát cennou pomocí na životní cestě jedince. Při terapeutickém vhledu mohou být tyto záznamy otvírány, tak abychom mohli lépe najít a pochopit sami sebe či druhé kolem. Napojením se na akášické pole se spustí silná akášická energie, která sloupem světla prostoupí vše, co je potřeba v danou chvíli otevřít, uzdravit či napravit. Po zjištění všech potřebných informací a pochopení souvislostí prvotních příčin v minulosti a současnosti, se akášické záznamy při sezení uzavírají a tím se uzavře i proud léčivé akašické energie.

Díky Kronice Akáša a čerpání informací z ní dochází k odstranění nežádoucích bloků, či vyřešení karmických pout. Jde o uzdravení energie a tím i energetických bloků v těle, duši i podvědomí. Akášické záznamy střeží bytosti Světla, které rozhodují o tom, jaké informace můžeme v daný čas vědět či vidět a které dosud ne. K vyřešení problémů se nám dostane v daném okamžiku přesně těch informací, kterých je třeba k pochopení a následnému uzdravení.

Můžeme nahlédnout do minulosti své či druhých (s jejich souhlasem), vidět, co se odehrává mezi životy nebo jaký talent a schopnosti můžeme rozvíjet, protože kdysi už se nám cosi dařilo. Poté stačí se rozpomenout a začít rozvíjet staré vlohy. Můžeme číst záznamy pro zvířata a také pro budovy, domy, byty, životní situace, které nás zajímají. Můžeme uvidět vztahy, které jsme už kdysi v minulosti navázali, a nyní pokračují. Pochopit jejich souvislosti a význam.

Všechna tato poznání a uvědomění nám přináší novou energii, úlevu a pochopení pro situace, které nyní prožíváme. Nezapomeňme, že vše se děje v našem životě z nějakého důvodu, nic není náhoda a bez důvodu. Vše má svůj skrytý smysl a řád. 

V akášickém vhledu přicházejí reakce a takové odpovědi pro naši duši, na které jsme vnitřně připraveni a schopni je dále použít pro vlastní vědomý posun v životě. Vedou nás často k dalšímu nasměrování či novému úhlu pohledu na danou věc, která nás trápí či zatěžuje. Pochopením pak nacházíme nové rozměry, jsme vedeni k vnitřnímu přijetí, odpuštění, lásce a moudrosti. Akášické vhledy často v nás vyvolají nutný proces změny. Někdy se jedná jen o zlomky a základy informací, jindy jsou to podrobnější detaily. Vše je řízeno tzv. „shora“.

Co Akáša neumí?

Nedokáže odpovědět vždy na vše, co nutně potřebujeme znát, neumí věštit, předvídat budoucnost, časovou osu - kdy přesně, v jakém čase, za jak dlouho… či jak dopadne daná situace, jelikož každý jsme tvůrci svého života, a tak je nutné přijmout vlastní zodpovědnost za něj i za svá rozhodnutí.

Při dálkových terapiích a intuitivních vhledech díky Akášickému světlu dochází mimo jiné také k celkovému uvolnění, vyladění, doplnění energie, pročištění čaker, odstranění hrubých bloků a zharmonizování na všech úrovních aury, karmické očistě, vztahových napětí atd…

               Co to jsou Akášické záznamy

Ákášické záznamy (neboli Kronika Ákáša) je di­  menze vědomí, která obsahuje vibrační záznam   každé duše a její pouti. Tato vibrační oblast vědomí existuje všude v celém svém rozsahu a je zcela   dostupná kdy­koliv a kdekoliv. V tomto smyslu jsou tedy záznamy prožitkovým polem vědomí, jež obsahuje vše, co si kdy duše v průběhu své existence myslela, co kdy řekla nebo udělala, a zároveň zahrnuje i všechny její budoucí možnosti.

Rozdělme si výše zmíněnou definici na menší části a začněme s vysvětlením významu dimenze vědomí. Di­menze vědomí je říše neviditelného světa, kterou mo­hou lidé rozeznávat a prožívat prostřednictvím jejich vlastností, charakteristických rysů nebo zvláštností. Například stav spánku je dimenze vědomí, jež obsahu­ je různé roviny spánkové aktivity, které lidé dokážou rozpoznat a prožít. Jiné dimenze vědomí mohou být označovány jako krajiny mysli - vědomí a podvědomí, oblast paměti, hudebních či matematických schopností a oblasti mozku, jež ovládají naši fyzickou zdatnost.

A ještě další dimenze vědomí představují rozdílné stavy uvolnění, které se měří na základě mozkové činnos­ti. Všem těmto dimenzím vědomí je společná skuteč­nost, že ačkoliv jsou neviditelné, víme, že existují.

Během procesu vstupu do ákášických záznamů (čili jejich otvírání) přecházíme ze stavu běžného lidské­ ho vědomí do stavu Božského univerzálního vědomí, v němž si ve všech rovinách uvědomujeme svou jed­notu s Bohem. Tento stav vědomí nám umožňuje vní­mat účinky a vibrace záznamů. Záznamy tedy slouží lidstvu po celý jeho vývoj tím, že představují zvláštní stav, skrze který můžeme ve zvládnutelné míře přijí­mat Božské osvícení a začlenit ho do své lidské zkuše­nosti. Díky tomuto začlenění lze říct, že proniknutím do Ákáši se nám dostává možnost prožít na letmý oka­mžik nebe na Zemi.

Nyní se zaměříme na význam slova ÁkášaSnad nej­lepší vysvětlení tohoto výrazu bychom našli v knize Le­viho H. Dowlinga Vodnářské evangelium o Ježíši Kristu: 

,,Ákáša je slovo pocházející ze sanskrtu a zname­ná elementární hmota, z níž jsou utvořeny všechny věci. . .. Představuje první fázi krystalizace ducha....Tato ákášická neboli primární substance disponuje delikátní jemností a je tak citlivá, že v ní zanechávají nesmazatelný otisk i ty sebenepatrnější vibrace éteru na jakémkoliv místě vesmíru."

Hovoříme-li o Ákáše jako o elementární hmotě, máme na mysli energii v jejím prvotním a původním stadiu - tedy předtím, než byla usměrněna našimi jed­notlivými  myšlenkami a ovlivněna našimi emocemi v tomto životě. Takováto energie představuje vlastnost světla jak ve hmotném, tak v duchovním slova smyslu. Je to vlastnost živosti či vitality, která nabývá indivi­duální jedinečnosti v podobě konkrétních duší.

Akášické záznamy představují světelný prostor univerzálního sebeuvědomění a jako takové obsahují univerzální vědomí se třemi jeho hlavními složkami: myslí, srdcem a vůlí. Záznamy také zahrnují zářivé vi­brace světla, jež vydávají všechny věci. Pokaždé, když vstoupíme do záznamů, je naše vědomí touto vlast­ností světla ovlivněno, a my se tudíž stáváme osvíce­nými. Jakmile k tomu dojde, jsou účinky světla patrno z  našich myšlenek a emocí (a potažmo i z myšlenek a emocí našich klientů) a my začínáme prožívat zesíle­ný pocit míru i zdraví.

Z pohle­du Kroniky Ákáša jsou všechny duše věčné. V tomto smyslu pak uchovává archiv každé duše průběh její existence ve všech životech, kdy existovala v podobách různých lidských bytostí na Zemi a vyvíjela se v čase a prostoru. Vtělení do lidské podoby se vyskytuje jako určitý projev bezchybné podoby duše. Cílem zkuše­nosti v těle je stát se z hmotného hlediska dokonalým Já, jež už existuje v Ákáše na úrovni duše. Uvědomit si vlastní duchovní podstatu a být schopný ukotvit toto vědomí v hmotě a stát se ideálním Já v pozemské rovi­ně nějakou chvíli trvá - ve skutečnosti mnoho životů. V záznamech lze proto vidět také naše různé inkarna­ce. V podstatě je tedy Kronika Ákáša jak znázorněním dokonalé podstaty v rovině duše, tak přehledem zkuše­ností každé jednotlivé duše, která si prochází procesem postupného uvědomování si sama sebe jako duchovní bytosti, jež je svou přirozeností Božská a projevuje se na pozemském hmotném poli působnosti. 

Pochopit, proč se Ákáše často říká kronika či zá­znamy, je snadné. Ákáša je organizována způsobem, jenž nám lidem umožňuje s tímto duchovním zdro­jem komunikovat a získat z něj hluboký vhled, vedení a porozumění v rámci pozemského času a prostoru. Aby nám byly záznamy přístupné, jsou utříděny podle našich současných oficiálních jmen. Tak se k nim bez ohledu na život, ve kterém právě jsme, můžeme dostat, najít si plán čili „záznam" své konkrétní duše a pro­ zkoumat cestu k jeho realizaci.

Přestože je pravda, že ákášické záznamy každé duše existují všude najednou a jsou plně přístupné, nebylo by prospěšné, aby měl člověk neomezený přístup k zá­znamům duše v průběhu jediného čtení. Získané in­ formace by byly tak obsáhlé a pohlcující, že by jejich rozšifrování bylo téměř nemožné a mohlo by nadělat více škody než užitku.

Každé jméno má příznačnou vibrační kvalitu, takže k   otevření konkrétních záznamů využíváme jméno, jenž se používá v aktuálním životě. Vibrace tohoto jména pak zpřístupní „soubor záznamů ", který obsahu­je informace, jež budou dostupné pro konkrétní čtení.

Není divu, že ákášické záznamy jsou připodobňovány ke "kosmickému internetu", který nám - jakmile otevřeme záznamy  dané  osoby -  umožňuje vyhledat určité informace  pomocí jakéhosi jemnohmotného Googlu.                                 .            •    .    ,

Energie záznamů se pohybuje prostředmctv1m zformulovaného nebo proneseného slova. Proces se udržuje v pohybu tím, že čtenář Ákáši předává dál informace , jež dostává od záznamů. Pronesené slovo usnadňuje proudění energie, ujasňuje souvislosti s bezprostředním příběhem a napomáhá klientovým myšlenkám, pocitům a následným krokům. Tentýž tok energie a infor­mací podporujete, když pracujete se svými vlastními záznamy a přiřazujete slova tomu, co se kolem vás právě odehrává - ať už pomocí myšlenek, psaní nebo řeči.

Ákášické záznamy se neustále mění a rozšiřují. Jak se naše duše v průběhu času vyvíjejí, záznamy se upra­vují, aby odrážely náš růst, a nepřetržitě se upřesňují v souladu s tím, jak se ztotožňujeme se svou dokona­lostí a projevujeme ji ve svém pozemském životě. Na záznamy lze tedy pohlížet jako na spojovací článek všech minulých, přítomných i budoucích možností, pravděpodobných vyhlídek a eventualit. Jejich prostřednictvím můžeme získat pochopení a směr, které nám budou užitečné během procesu, kdy otvíráme své nitro na cestě za ideálním Já ve hmotném světě.

Ákášické záznamy nejsou rušivé ani agresivní. Ne­ jsou spojeny s žádnou  konkrétní osobou  ani bytostí a neřídí je ani nevlastní žádná lidská organizace nebo instituce. Proto nepředstavují výhradní doménu žád­ného náboženství či školy metafyzické moudrosti; jsou přístupné všem.

Jelikož Ákáša je primární látka, z níž se utvářejí všechny myšlenky, jsou záznamy vykládány různými kulturami, náboženstvími a organizovanými hodnoto­vými systémy, a to velmi různě . Na čem se však zpravi­dla všechny shodují, je vlastní ákášická energie,  která se projevuje a je obecně chápána jako láska, světlo, mír, moc, krása, harmonie, radost, síla, řád a rovnováha.