Ochrana osobních údajů

Obchod FOXYLIFE (City star s.r.o., IČ 24747360) (dále jen „my“) dbá na ochranu osobních údajů svých zákazníků. Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zákazníků a uživatelích našeho webu zpracováváme, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:
a) identifikační údaje 
b) kontaktní údaje 
c) údaje o vašich objednávkách

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

  1. bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu, nebo z důvodu plnění právní povinnosti
  2. na základě vašeho souhlasu

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás vytvoříte závaznou objednávku, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách bez vašeho souhlasu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Zpracování na základě plnění smlouvy

Když si u nás vytvoříte objednávku, zpracováváme za účelem vyřízení vaší objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách.
To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je využijeme zejména:

  • pro potřeby zajištění služeb a plateb za ně, v této souvislosti můžeme vaše údaje shromažďovat, abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat
  • souvislosti se zajištěním a reklamací objednané služby, v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také dodavateli služby
  • údaje předat také našim smluvním partnerům

Zpracování na základě plnění právních povinností

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní  údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let.

Zpracování na základě souhlasu
Pokud nám udělíte při objednávání služby svůj souhlas, můžeme za účelem
vyřízení vaší objednávky zpracovávat údaje po dobu nezbytnou k vyřízení vaší
objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace, nebo do
odvolání vašeho souhlasu. Ve vybraných případech si můžeme vaše údaje
ponechat i po odvolání souhlasu, jestliže je to nezbytné pro ochranu našich
právních nároků.

Pokud se přihlásíte k našemu newsletteru
Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme zpracovávat vaše
kontaktní údaje na základě vašeho souhlasu se zpracováním za účelem zasílání
našich nabídek. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte váš
souhlas se zpracováním, tedy do doby, než se z newsletteru neodhlásíte.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává
Osobní údaje zpracováváme vaše osobní údaje my jako správce (spol. City star s.r.o., IČ 24747360, Kaprova 42/14, Praha, 11000). To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
Tak jak my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup
Jednoduše řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým
účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme,
kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním
vašich osobních údajů.

Právo na opravu
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo
neúplné, máte právo, abychom je bez zbytečného odkladu opravili nebo
popřípadě doplnili.

Právo na výmaz
V některých konkrétních případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, jestliže je splněn některý z následujících důvodů:

  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Využijete svého práva vznést námitku proti zpracování i u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my zjistíme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují.
  • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy

Právo podat stížnost
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů se můžete obrátit na nás na: info@foxylife.cz nebo na Úřad pro
ochranu osobních údajů, případně na soud.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať
již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete
obracet na info@foxylife.cz . Kontaktní informace jsou také dostupné na webu
www.foxylife.cz Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však
do jednoho měsíce.